ภาพข่าว

  ประชุมหารือแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับเด็กแลเยาวชนทั้งในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ . นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดี ๑ นายอภิชาต จารุศิริ  รองอธิบดี ๒ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี ๓ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมพินิจฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับเด็กแลเยาวชนทั้งในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมติที่ประชุมกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัว (EM) ไปใช้ ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ๑) ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)