ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วานนี้ (4 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้ง 7 แห่ง ในสังกัด 4 กระทรวงดังกล่าว ร่วมลงนามด้วย ได้แก่  

 1. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

 2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

 3. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

 4. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 5. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 6. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 7. นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดทำแนวทางดำเนินงานภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ต่อไป     

ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีฯ 1, นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ 2 และนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ 3 ตลอดจนคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานกิจการยุติธรรม, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงาน ป.ป.ส., กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมบังคับคดี, กรมคุมประพฤติ, กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจฯ ร่วมพิธีลงนามในงานดังกล่าวด้วย


52
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)