ภาพกิจกรรม

  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีสำหรับเด็กและเยาวชนปล่อยตัวชั่วคราว และผู้ปกครอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี โครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีสำหรับเด็กและเยาวชนปล่อยตัวชั่วคราว และผู้ปกครอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย นางสุรัสวดี เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนปล่อยตัวชั่วคราว และผู้ปกครอง

No such directory
Line Break (Shift + Enter)