ภาพข่าว

  กิจกรรมตามรอยพ่อ ขอพอเพียง สานต่อศาสตร์พระราชา ปีที่ ๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วานนี้ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมตามรอยพ่อ ขอพอเพียง สานต่อศาสตร์พระราชา ปีที่ ๓” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เกษตรอินทรีย์ตามรอยศาสตร์พระราชา” โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงานเกษตรให้กับเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนห่างไกลอบายมุขต่างๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ หน่วยวิชาชีพเกษตรกรรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ อุบลราชธานี 

  โอกาสนี้ ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการจากหน่วยวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนชมการแสดงจากหน่วยหญิงในชุดการแสดง “ลงแขกเกี่ยวข้าว” พร้อมทั้งร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าวไรซ์เบอร์รี่  โดยมีนายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ อุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

30
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)