ภาพข่าว

  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมประชุมด้วย 

โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เน้นกีฬาและการเล่นเป็นหลัก ทั้งในสถานศึกษา สถานพินิจฯ ตลอดจนศูนย์ฝึกและอบรมฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังร่วมเป็นภาคีกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และภาคีอื่นๆ เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างกิจกรรมกีฬาและหลักสูตรการศึกษาที่ยั่งยืน มีคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดเยาวชนโดยให้โอกาสเด็กและเยาวชนในการเป็นผู้นำที่ดีต่อไป

39
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)