ภาพข่าว

  การประชุมวิสามัญ มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ . างสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมวิสามัญ มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ  โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทฺธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและพิจารณาประเด็นต่างๆ ของการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิฯและเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)