ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2561

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ . นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดกรมพินิจฯและกรรมการสงเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แด่อาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรม ..2562 พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 และหารือการจัดงานมอบรางวัลตาชั่งทองของสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมกรมพินิ (พินิจ ๒)  ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)