ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ครั้งที่ 2/2561

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

                 วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการฯ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                โดยในที่ประชุม หน่วยงานต่างๆได้รายงานผลการดำเนินการให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผลการดำเนินการตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่ง หน.คสช.ที่ 46/2561 ในเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและมาตรการในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการฯ และการจำหน่ายสุรา ผลการดำเนินการตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 30/2559 ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และผลการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และที่ประชุมได้พิจารณา การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แผนการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลกลางของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การทบทวนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ

26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)