ภาพข่าว

  โครงการ“การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ . นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการการเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ ๒เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาและวางแผนกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานการประชุมและงานสัมมนาวิชาการว่าด้วยการหันเหคดีด้วยยุติธรรมสมานฉันท์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าส่วนกลางสังกัดกรมพินิจฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ฯ พรรษา 

28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)