ภาพข่าว

  ประชุมหารือการดำเนินการเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring หรือ EM)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายวานิช คล้ายสงคราม ผู้ตรวจราชการกรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring หรือ EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด ร่วมกับกรมคุมประพฤติ นำโดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหาร โดยประชุมหารือในประเด็นเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทําผิดทั้งเด็กและเยาวชน กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ1) ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)