ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับการเสริมสร้างทักษะการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพภายหลังการปล่อยตัว โดย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เน้นย้ำว่า กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องของพฤติกรรมของเด็กที่มีความเสี่ยง ดังนั้นการวางรากฐานเรื่องการเรียนการสอนโดยเฉพาะเรื่องกีฬาให้เป็นระบบทั้งเรื่องบุคลากร หรือเรื่องอุปกรณ์สถานที่ พร้อมทั้งได้ประสบการณ์จากการแข่งขัน จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาต่อยอด นำไปสู่ทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งสายสามัญและสายกีฬา

ในการนี้ นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ กรุงเทพมหานคร


30
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)