ภาพข่าว

  ประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมและตัวแทนบุคลากรจากสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ในการดำรงชีวิต และคืนคนดีสู่สังคม และสามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข ร่วมกับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน หรือ Social Health Enterprise (SHE) นำโดยนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน คลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน และนางปุญณภัทร ฟอสเตอร์ รองผู้จัดการฯ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมดัดจัดสรีระของวิสาหกิจสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเริ่มจากฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ เยาวชนบนดอย นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ ณ ห้องประชุมกรมพินิจ (พินิจ 2) ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)