ภาพข่าว

  อบรมให้ความรู้เรื่อง“การวางแผนทางการเงินและการลงทุนประจำปี 2561”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ . นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการปรับแนวคิด เพื่อสามารถวางแผนเกษียณอายุ สร้างความมั่งคั่ง และการใช้จ่ายได้อย่างมีความสุข และช่วยในการวางแผนทางการเงินให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ  โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา ชาบุญเฮียง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งนี้ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวเกษมา นิมะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอรพรรณ เลาหัตถพงษ์ภูริ ผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกรมพินิจฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ คน ห้องสัมมนา ๐๑ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)