ภาพกิจกรรม

  ใครติดยายกมือขึ้น

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ ๒ช พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สิบตำรวจโทวิญญา พิทักษ์ชาติ ผู้อำนวยการสถานพินิจนจังหวัดอุบลราชธานี นำเด็กและเยาวชน สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จำนวน ๓๐ คนและผู้ปกครองเด็กและเยาวชน จำนวน ๓ คน เข้าเฝ้าและกราบทูลรางานแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี ร โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะกรรมการสงเคราะหืเด็กและเยาวชนได้เดินทางมาร่วมรับเด็จและเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนและคณะเจ้าหน้าที่ด้วย

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)