ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ

  โดย  สพฯ นครสวรรค์

   

    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายทวี โสนนอก ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ โดยการนำเจ้าหน้าที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และการติดตั้งป้ายรณรงค์หน้าหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

No such directory
Line Break (Shift + Enter)