ภาพกิจกรรม

  โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

  โดย  สพฯ ชลบุรี

   

    วันที่ 6 ธันวามคม 61 นายประพาส จำเขียน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯชลบุรี นำคณะเจ้าหน้าทีไปจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนอ่างศิลาทยาคม โดยเนื้อหากิจกรรมเน้นให้เด็กนักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากภัยสังคม มีจิตสำนึกและวินัยต่อตนเอง ห่างไกลยาสเพติด และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนกายุติธรรม

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)