ภาพกิจกรรม

  จัดประชุม ม.86

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖1 เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เพื่อเสนอความเห็นต่ออัยการตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯ สงขลา ซึ่งมีพนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ พนักงานสอบสวน ผู้นำชุมชน พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน หัวหน้าฝ่ายคดี เยาวชนและผู้ปกครองจำนวน 1 ราย เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนดังกล่าว และมติที่ประชุมเห็นชอบตามแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู

No such directory
Line Break (Shift + Enter)