ภาพกิจกรรม

  โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายกจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔ เพื่อให้คณะกรรมการสงเคราะห์ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การดำเนินงานของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นเกียรติในการมอบเข็มแก่คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก รุ่นที่ ๔ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายของกรมพินิจฯ พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.๒๕๖๑ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ และได้รับเกียรติจากนางณภัสสร สงวนหงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของกรรมการสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์ของกรรมการสงเคราะห์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย นางสาวเยาวรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง เตมีศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก นางสิญา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก นางสาวนิรมล สุขวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก นายประพาส จำเขียน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี นางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ศอ.กต. ผู้แทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)