ภาพกิจกรรม

  ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานพินิจฯ นครนายก ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ เพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำ ความผิดและถูกดำเนินคดีส่งตัวมายังสถานพินิจฯ นครนายก ประกอบรายงานข้อเท็จจริงเสนอศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายกต่อไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สาธารณสุข จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เกี่ยวกับ ข้อมูลของเด็ก/เยาวชนแต่ละราย

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)