ภาพกิจกรรม

  การจัดประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา 86

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรา ๘๖ แห่งพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ.๒๕๓๓ สำหรับเยาวชนจำนวน ๑ ราย โดยมีพนักงานอัยการเป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ผู้ประสานการประชุม เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมซึ่งเยาวชนได้สำนึกในการกระทำความผิดของตนเองที่ประชุมจึงมีมติให้โอกาสเยาวชนทั้งสองรายกลับตนเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่ง

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)