ภาพข่าว

  ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยม สพ. นครปฐม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสหการณ์ เพชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มอบหมายให้ นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม

และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้นจู่โจมค้นหาสิ่งเสพติดและสิ่งของต้องห้าม ณ สถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม โดยบูรณาการร่วมกับเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม 

นำทีมโดย นายพิชิต ชัยมาลา นักทัณฑวิทยาชำนาญการ หัวหน้างานควบคุมกลาง พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่จากเรือนจำ จำนวน 11 นาย โดยได้ทำการตรวจค้นตัวเด็กและเยาวชน รวมถึงบริเวณ

หอนอน ตู้เก็บของและบริเวณภายในสถานควบคุม อีกทั้งทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

และตรวจวัดระดับปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจของเด็กและเยาวชนทุกราย เพื่อ

วัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์จากการสูบบุหรี่ ซึ่งผลจากการตรวจค้นจู่โจมมีดังนี้ 1. ไม่พบสิ่ง

ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบ 2. ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของเด็กและเยาวชนทุกราย

ไม่พบสารเสพติด 3. ผลการตรวจวัดระดับปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจของเด็ก

และเยาวชนทุกรายไม่พบค่าเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่

ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด กวดขันเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันมิให้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ

ของสถานควบคุม

34
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)