ภาพข่าว

  “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการ” กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (7 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการ” กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2562 ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานธุรการ การเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม  ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานในหน่วยงานประสบความสำเร็จและสามารถขับเคลื่อนงานและภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ดำรงตำแหน่งธุรการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ  จำนวน 61 คน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ อาจารย์  ศรีนวล สงวนไว้ อาจารย์กฤตยา  จันทรเกษ จากสำนักนายกรัฐมนตรี และวิทยากรภายในจากสำนักงานเลขานุการกรม ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ เทคนิค และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)