ภาพข่าว

  การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี (๒) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี (๓) พร้อมด้วยนายภูมิ์พงษ์  ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่มงาน/ฝ่าย ในสังกัด (ชั้น ๕) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)