ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว

  โดย  สพฯ สระแก้ว

   

    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันตนเองจากภัยทางสังคม การสร้างวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติดและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีความพร้อมในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)