ภาพกิจกรรม

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 และโครงการวันขึ้นปีใหม่ 2562

  โดย  สพฯ นครสวรรค์

   

    วันที่ 10 มกราคม 2562 นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 และโครงการวันขึ้นปีใหม่ 2562 กิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงดนตรี แข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัยอันดี เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ และเป็นคนดีของสังคม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)