ภาพกิจกรรม

  การประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย นำเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านพยายามหาแนวทางช่วยเหลือเด็กหรือเยาวชนเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)