ภาพกิจกรรม

  โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุมถัมภ์ ปี ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา นางสาวนิษฐา ทองวิเศษ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ๒ คน ไปดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ๒๕๖๒ ในกิจกรรมที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ โดยนักเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอกรณีตัวอย่างและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)