ภาพกิจกรรม

  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นนทบุรี

   

    วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานคดี เป็นประธานเปิดโครงการเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการเล่นเกมส์นันทนาการ แจกของขวัญรางวัล ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

2
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)