ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนสถานพินิจและเยาวชนจังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 เข้ามาจัดกิจกรรมสันทนาการแก่เด็กและเยาวชน และมอบของขวัญวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชน โดยผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ. สงขลา และเจ้าหน้าที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)