ภาพกิจกรรม

  วันเด็กแห่งชาติ

  โดย  สพฯ ชุมพร

   

    วันที่ 11 มกราคม 2562 นางสาวกชนิภา ทวิชสังข์ ผู้อำนวยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ และเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรม สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ.สถานพินิจฯชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างขวัญกำลังใจให้เด็ก

No such directory
Line Break (Shift + Enter)