ภาพข่าว

  "การยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (15 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับความสามารถด้านการสื่อสาร" (High Impact Communication) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI) วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและความสำคัญของการสื่อสารมากยิ่งขึ้น และได้รับการพัฒนาทักษะ และรู้จักเทคนิคในการสื่อสารในแต่ละระดับอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และจิตสำนึกที่ดีในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสามารถนำความรู้ หลักการ แนวคิดด้านการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ นางสาวพงศชา แสงหิรัญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ ได้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับประธานในพิธี โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศรีนวล สงวนไว้ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะ มาเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึกอบรบแบบ Active Learning เป็นหลัก

27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)