ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 พลอากาศ เอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นายอภิชาต จารุศิริรองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครนายก ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายเลขานุการได้เสนอร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาให้คำแนะนำและปรึกษาจำนวน 4ฉบับ และที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมาย โดยที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการรับเอาคำแนะนำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายลำดับรอง เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเหมาะสมต่อไป

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)