ภาพกิจกรรม

  โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)