ภาพกิจกรรม

  ตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เชิญคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –เดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยเข้าตรวจใน มีคณะกรรมการเข้าร่วมตรวจการประเมินในครั้งนี้ทั้งหมด ๕ ท่าน ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานแรกรับเด็กและเยาวชนผ่านมาตรฐานทุกด้าน

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)