ภาพกิจกรรม

  โครงการ ปีใหม่นี้ เด็กดี 4.0

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    เมื่อวันที่ 9,10 มกราคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ ปีใหม่นี้ เด็กดี 4.0 ” นำโดย นางจินตนา วงศ์แก้ว หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี เด็ก เยาวชนและคณะเจ้าหน้าที่ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ 2562 การประกวดวาดภาพ การทำการ์ด ส.ค.ส. ปีใหม่ กิจกรรมจับฉลากของขวัญปีใหม่จากเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมนันทนาการ โดยมีวัตถุปรงสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้ถึงสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมรื่นเริง สนุกสนาน จับฉลากของขวัญ ผ่อนคลายความเครียดแม้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในสถานควบคุม

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)