ภาพกิจกรรม

  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเมืองลีงวิทยา โดย วันที่ 17 ม.ค. 62 จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 คน และ วันที่ 18 ม.ค. ๖๒ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 คน รวม 37 คน โดยเน้นกิจกรรมเพื่อป้องกันตนเองจากภัยสังคม การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (การตัดสินใจ/การจัดการกับปัญหา/การปฏิเสธ)

No such directory
Line Break (Shift + Enter)