ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (21 มกราคม 2562) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวดวงพร  อุกฤษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน เป็นอนุกรรมการ และนางสุภาภรณ์  ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครนายก เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ได้เข้าร่วมการประชุม ในที่ประชุมซึ่งมีหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันอภิปรายในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่30/2559และให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งจัดทำแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2559


24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)