ภาพข่าว

  การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฎิบัติงาน และมาตราการด้านงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (๑) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี (๓) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่มงาน/ฝ่าย ในสังกัดส่วนกลางกรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)