ภาพข่าว

  การประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้  ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จัดขึ้นโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และนำไปสรุปผลรายงานประกอบการพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีนางพรทิพย์ สูตะบุตร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒ พร้อมด้วย นายวรชิต อินทะกนก ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม นางสาวชมพูรัศ ดังนิโรจน์ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ในการนี้นายอภิชาต  จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางกรมพินิจ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)