ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ ๑) ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี นางสาวดวงพร  อุกฤษณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน อนุกรรมการ และนางสุภาภรณ์  ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดนครนายก อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย และมีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมการประชุม และร่วมกันอภิปรายในประเด็น

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการบูรณาการการขับเคลื่อนการบังคับใช้มาตรการทางกฏหมาย โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘


28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)