ภาพข่าว

  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กองทุนท่อน้ำไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรได้รับการยกระดับทางการศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน นอกจากนั้นได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเยาวชนตามนโยบายการจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นโดยมี นายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

               ต่อมาเวลา 15.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสวนเกษตรพอเพียงครอบครัวสิรินธรซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม41
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)