ภาพข่าว

  ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (๑) และนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (๓) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับองค์กรทุนเพื่อเด็กและเยาวชนแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ในการนี้แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับ หน่วยงานที่ได้เกียรติบัตรรับรองคุณภาพฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ สุราษฎร์ธานี ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


32
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)