ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ ๒” ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ องค์การแพลน อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ ๒ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ องค์การแพลน อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย โดย Mr.John  McDonough ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย โดยมี ๓ หน่วยงานร่วมลงนามฯ ประกอบด้วย    ศูนย์ฝึกและอบรมและอบรมเด็กเยาวชนชายบ้านกรุณา บ้านอุเบกขา และบ้านปรานี  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีทักษะชีวิตและทักษะในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนได้รับการจ้างงานที่เหมาะสม

ในการนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒)  นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓)  และผู้บริหารกรมพินิจฯเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมพินิจฯ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


52
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)