ภาพข่าว

  การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ ( 1 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 07.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (1) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี (3) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม  เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่มงาน/ฝ่ายในสังกัด (ชั้น 5) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพินิจ 1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน และในการประชุมครั้งนี้   กรมพินิจฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ และใช้ภาชนะใส่อาหารแทนกล่องโฟม


27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)