ภาพข่าว

  การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่นจำนวน ๑๑ ชมรม ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต๓ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต๕ จังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มต้นแบบจำนวน ๑ ชมรม ได้แก่  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม และผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต๕ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต๓ จังหวัดนครราชสีมา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด


13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)