ภาพข่าว

  ประชุมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ (อ.คพร.) เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบพนักงานราชการ นำโดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธาน อ.คพร. พร้อมด้วยนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อ.คพร.นายพิชัย คุ้มหรั่ง อ.คพร. (ผู้แทนสำนักงบประมาณ) นางนวพร นารถบุญ อ.คพร. (ผู้แทนประกันสังคม) นางวัชรี จงเจริญประเสริฐ อ.คพร. และเลขานุการ  นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้เข้าพบและสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากคณะผู้บริหาร และพนักงานราชการ 

ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (1) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี (3) นายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นางปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา และพนักงานราชการ ได้ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางสำนักงาน ก.พ. นำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาระบบพนักงานราชการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  


24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)