ภาพกิจกรรม

  ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ เข้ามาแนะแนวทางการเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ เข้ามาแนะแนวทางการศึกษาต่อ (เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย กับ CPall) ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)