ภาพกิจกรรม

  การเรียนหลักสูตร ระบบนิวเมติกส์ ๗๕ ชั่วโมง

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี จัดการเรียนหลักสูตร ระบบนิวเมติกส์ ๗๕ ชั่วโมง ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - มกราคม ๒๕๖๒ โดยได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจากรองศาสตราจารย์สำรวจ อินแบน อดีตผู้อำนวยการสำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้พื้นฐานในระบบนิวเมติกส์ ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)