ภาพกิจกรรม

  หลักสูตรยุวสาสมาธิ สำหรับเด็กและเยาวชนในสพ.นครพนม

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๑๒๓ นครพนม และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม ได้ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๗ หลักสูตรยุวสาสมาธิ เรื่องความตั้งใจแลัความวางใจ เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ซึ่งได้รับเกียรติจากครูสมาธิ ประกอบด้วย อาจารย์จันทร์เพ็ญ อุสุพันธ์ อาจารย์ภัทราวดี พิมพ์พระคำ และอาจารย์ศิริฉัตร วงค์ตาธรรม เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม โดยมีเยาวชนเข้าร่วม ๑๐๑ คน

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)