ภาพกิจกรรม

  โครงการสถานพินิจฯร่วมใจป้องกันน้องวัยใสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมโครงการสถานพินิจฯร่วมใจป้องกันน้องวัยใสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ณ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)